De zorg voor onze leerlingen op schoolniveau

Wij werken toe naar gepersonaliseerd leren. Bij het vak rekenen werken de kinderen al gepersonaliseerd. De leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling middels het rekenmuurtje. Tevens worden resultaten van de kinderen in beeld gebracht in het Cito leerlingvolgsysteem.
De resultaten van het rekenmuurtje, Kanvas en de Cito toetsen worden besproken met de ouders. De Cito toetsen en methodetoetsen zijn zichtbaar in ons ouderportaal. De opbrengsten zijn tevens bruikbaar om het functioneren van de school onder de loep te nemen. De resultaten worden anoniem verwerkt. Om deze gegevens goed te kunnen interpreteren en analyseren wordt gebruik gemaakt van schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten.
De gegevens/analyses van deze schoolzelfevaluatie kunnen handvatten geven om het onderwijs op school te optimaliseren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het bestuur te informeren over de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs. 

Tevens wordt er gebruik gemaakt van een protocol hoog- en meerbegaafde leerlingen. Dit om meerbegaafde kinderen in beeld te krijgen. Als een leerling positief scoort op de algemene/groepsvragenlijst vult de leerkracht een individuele vragenlijst in. Als deze ook positief is wordt aan de betreffende ouders gevraagd een oudervragenlijst in te vullen. Als alle gegevens compleet zijn volgt er een oudergesprek. Onze hoogbegaafde leerlingen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de plusklas bij stichting Accrete.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
De leerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij in de groepsmap en in ons administratiesysteem Parnassys.
De ontwikkelingsvorderingen, leerlingenobservaties en toetsgegevens zijn een onderdeel van de registratie. Afhankelijk van het moment van instromen krijgen leerlingen in groep 1, 1 of 2x een rapport mee. De kinderen van groep 2 tot en met groep 8, krijgen jaarlijks twee maal een rapport mee naar huis. De ouders krijgen elk jaar meerdere uitnodigingen voor een gesprek. Natuurlijk is een gesprek op afspraak altijd mogelijk.

Interne begeleiding 
De taken van de Interne Begeleider:
-    er zorg voor dragen dat het zorgplan naar behoren functioneert.
-    hierbij hulp bieden aan collega's.
-    het voeren van gesprekken met collega’s m.b.t zorg.
-    het leiden van vergaderingen over zorgverbreding.
-    begeleiden van kinderen die dit, om welke reden dan ook, nodig hebben.
-    Het voeren van gesprekken met ouders, orthopedagoog en leerkracht.
-    Contacten met externen bv. Jeugdverpleegkundige, CJG, Accare, Dimence, logopedie, fysiotherapie etc.

CITO-toetsen
Volgens een vastgestelde toetskalender worden alle leerlingen op verschillende onderdelen getoetst:
    Rekenen voor kleuters        groep 2  (niet verplicht)
    Taal voor kleuters                groep 2  (niet verplicht)
    Begrijpend lezen                 groepen 3 t/m 8  
    Rekenen/Wiskunde             groepen 3 t/m 8
    Spelling                               groepen 3 t/m 8
    Spelling werkwoorden        groepen 7 en 8
    AVI                                      groepen 3 t/m 8
    DMT                                    groepen 3 t/m 8
    soc./em. vragenlijst Kanvas    groepen 3 t/m 8
    Studievaardigheden           groepen 5 t/m 8 
          
Verder wordt er gebruik gemaakt van het dyslexieprotocol.     
Door alle onderdelen regelmatig te toetsen, kunnen we de ontwikkeling van alle kinderen volgen.
Met deze toetsen kunnen we hiaten of uitval van kinderen opsporen en vervolgens aan deze kinderen individuele hulp verlenen. De leerlingen die op onderdelen een IV of V of I+ scoren krijgen, waar mogelijk, in de klas extra begeleiding. Naast deze landelijke toetsen gebruiken we ook de methodegebonden toetsen. Voor ons gepersonaliseerde rekenonderwijs maken we gebruik van het rekenmuurtje van Bareka. Dit laat de ontwikkeling van uw kind per rekengebied zien.

Orthopedagoog
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de hulp van een externe deskundige nodig hebben, dan wordt er een gesprek gehouden.
Mocht u voor uw kind hulp zoeken bij een andere externe instantie, kijk dan goed na of uw verzekering de kosten dekt. In dit geval kunt u geen beroep doen op de school. De school heeft daar geen budget voor. Mocht uw verzekering het niet vergoeden dan kunnen wij een arrangement aanvragen bij de Commissie Arrangeren.
Ook bij de aanmelding bij een andere instantie volgt meestal de volgende procedure:
-    onderzoek
-    handelingsplan
-    uitvoering door de groepsleerkracht

Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD).
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de hulp van een  deskundige nodig hebben, dan wordt het kind, in overleg met de ouders, aangemeld voor een HGPD gesprek. De ouders worden in dit geval uitgenodigd voor een HGPD-gesprek (handelingsgerichte procesdiagnostiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider  van de school, de groepsleerkracht, de orthopedagoog en de ouders aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. Uw kind krijgt het aanbod dat hij of zij nodig heeft. Wanneer er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. In eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de intern begeleider van de school.
Ook begaafde of meerbegaafde leerlingen verdienen deze extra aandacht. Voor hen is er 1x per week de mogelijkheid voor extra begeleiding buiten de groep d.m.v. het bezoeken van een plusklas. Zij krijgen daar extra/ander werk (o.a. levelwerk) aangeboden dat binnen de eigen groep wordt verwerkt.
 
Commissie arrangeren.
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrangeren. Deze commissie van deskundigen bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via het stafbureau van stichting Accrete Kraggelaan 6, Zwartsluis, 038-3865479