Passend Onderwijs

Wij verzorgen Passend Onderwijs voor alle leerlingen van onze school.
Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van de kinderen.
De toetsuitslagen en observaties worden regelmatig besproken met de Intern Begeleider. Ons onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We hebben hiervoor een ondersteuningsstructuur ontwikkeld, waarbij elke leerling of groep leerlingen de ondersteuning krijgt die het nodig heeft .

Ook (hoog)begaafde leerlingen verdienen die extra ondersteuning in de groep. Zij kunnen eventueel ook gebruik maken van de mogelijkheid om één keer per week naar de Plusklas te gaan. Zij krijgen daar extra/andere leerstof aangeboden.

Ondersteuningsniveau’s
Voor de kernvakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen wordt per vak bekeken welke begeleiding het kind nodig heeft om zich optimaal binnen het vakgebied te kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij 3 verschillende instructiegroepen:

  • De groep ‘Basis’; dit zijn kinderen die met de reguliere uitleg meedoen en vervolgens ook de reguliere verwerkingsstof maken.
  • De groep ‘Intensief’; dit zijn kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben. Zij krijgen vaker en op een andere manier uitleg. Hierdoor hebben zij minder tijd om de lesstof te maken. Zij maken alleen de minimumopdrachten. Zij behalen eind groep 8 gewoon de minimum doelen van eind groep 8.
  • De groep ‘Meer’; deze kinderen hebben op de reguliere lesstof minder begeleiding nodig en hoeven lesstof minder te herhalen, omdat zij dit al beheersen. Zij volgen hierdoor minder reguliere instructie en werken meer zelfstandig. Zij krijgen echter verrijkingsstof aangeboden waarvoor zij uitleg van de leerkracht ontvangen.

Vanaf groep 5 maken we voor die zorgleerlingen die ernstige uitval hebben op één of meer kernvakken, een ontwikkelingsprofiel. We stemmen in overleg met de ouders en eventueel de orthopedagoog af hoe het onderwijs voor die specifieke leerling er uit zal gaan zien.


Intern Begeleider (IB-er)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Wanneer de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. Wanneer de oplossing niet binnen de school te vinden is kan de IB-er contact zoeken met externe deskundigen zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, het CJG, etc. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.