Onze leerlingenraad

Wij hebben op onze school een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Binnen de groepen worden klassenvergaderingen gehouden.
Ongeveer 4 keer in een schooljaar vindt er een vergadering plaats. De duur van de zittingsperiode is twee keer een schooljaar.

Waarom een leerlingenraad?

• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

• In de groepen 4 t/m 8 vinden er verkiezingen plaats in de eerste schoolmaand. Afwisselend het ene jaar in de ene groep en het andere jaar in de andere groep.
• Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg over deze leerlingenraad, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. De leerlingen kunnen zich dan verkiesbaar stellen en promotie voor zichzelf maken.
• In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er zijn geen plaatsvervangers.
• De leerlingenraad vergadert ongeveer 4 keer in een schooljaar, of op het moment dat één van de leden daartoe oproept.
• Bij elke vergadering is één van de directieleden als adviseur, begeleider of vraagbaak aanwezig.
• De leerlingen van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
• De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Je wordt altijd gekozen voor 2 schooljaren.


Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

• De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas die in de klasvergadering naar voren komen.
• Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door leerlingen met een idee.
• Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda, de zogenaamde klasvergadering.
• Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
• Het team kan bespreekpunten inbrengen.
• Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
• Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
• Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Hoe is het kiesreglement?
• Elk schooljaar worden er tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. Leerlingen stellen zich zelf verkiesbaar of niet.
• Tijdens deze verkiezen worden uit de groepen 4 t/m 8 een aantal leerlingen verkozen gedurende het gehele schooljaar zullen plaatsnemen in de leerlingenraad.
• Iedere leerling uit groep 4 t/m 8 doet mee aan de stemming
• Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.